Besøksadr: Skolegata 6,    Postadresse:  Sivert Nielsens gate 24,  8905 Brønnøysund.   

Telefon: 75012280,    Fax: 75012281,    E-post:  vo@bronnoy.kommune.no

 

   

Startside

 

Om oss

 

Norskkurs

 

Norskprøven

 

Grunnskole for voksne

 

50 t Samf.kunnskap

 

Statsborgerprøven

 

Spesialavdeling

 

Dysleksi

 

Linker til læreverk og oppgaver

 

Flyktningetjenesten

 

Kulturskolen

 

Brønnøy bibliotek

 

Det flerspråklige bibliotek

 

Brønnøy Kino

 

www.banett.no

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesialundervisning for voksne

 

                       

Søknad om spesialundervisning for voksne

jfr. opplæringsloven §§ 4A og 4A-2 for skoleåret 2019-2020.

 

Søknadsfrist: 20. februar 2019.

Søknadsskjema finnes her, eller kan hentes eller fås tilsendt fra Brønnøy kultur- og kompetansesenter Skolegata 6, 8900 Brønnøysund

 

Postadresse: Brønnøy kommune Brønnøy kultur- og kompetansesenter Sivert Nielsens gate 24 8905 Brønnøysund

 

Epostadr.: vo@bronnoy.kommune.no

Tlf.: 75 01 22 80

 

 

 

 Opplæring for voksne funksjonshemmede. 

 

o  §4A-2. (opplæringsloven): « vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for vaksne, har rett til spesialundervisning.

Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde vedlike grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring.»

 

Hovedmål for undervisningen av elevgruppen:

 

o BVO skal prioritere opplæring som øker elevenes selvstendighet og livskvalitet.

o Elevene skal kunne bruke det de lærer i sitt daglige liv.

o Vi vil jobbe for et godt samarbeid med nærpersoner.

 

Undervisningssted:

  

   Undervisningen foregår ved Brønnøy kultur- og kompetansesenter

   og i bassenget ved Brønnøy sykehjem.

 

Undervisningsform:

 

o Undervisning foregår tradisjonelt gjennom hele skoleåret.

o Noe samlingsbasert undervisning.

o Gruppeundervisning  

o Eneundervisning

 

All undervisning foregår på dagtid.

 

Elevene søker om undervisning hvert år. Vi må kunne tilpasse undervisningen etter elever som får skoleplass og deres ønsker. Dette blir styrende både når det gjelder organisering av undervisningen og det faglige tilbudet.

 

 

Elevgrupper:

 

   Vår avdeling har elever med:  

A.   Ervervede skader

B.   Funksjonshemning en er født med.

C.   Psykisk utviklingshemning

 

  A. Elever med ervervede skader:

 

Gruppen består av elever med ulike typer funksjonshemminger etter ulykker og sykdom. Behovet for opplæring ligger på områder som å vedlikeholde og videreutvikle ferdigheter

 

  B. Elever født med ulike funksjonshemninger:

 

Elevgruppen er født med fysiske funksjonshemninger.

Behovet ligger på å vedlikeholde og videreutvikle ferdigheter.

 

  C. Elever med psykisk utviklingshemning.

 

Dette er en uensartet gruppe som spenner over et vidt spekter der behovet for opplæring ligger på mange plan/områder.

Behovet ligger på å vedlikeholde og videreutvikle ferdigheter.

 

  Det undervises på følgende områder:

 

o   Norsk: tale, lytte, lese og skrive

o   Uttaletrening 

o   Alternativ og supplerende kommunikasjon

o   Samhandling; Vedlikeholde og oppøve sosiale ferdigheter/egenskaper

o   Sansestimulering

o   Matematikk: grunnleggende ferdigheter, matematikk i hverdagen

o   Samfunnsorientering

o   Dataopplæring

o   Data med lese-list

o   Punktskrift

o   Mobility

o   Tekniske hjelpemidler

o   ADL

o   Kompenserende strategier for tapt hukommelse

o   Fysisk – motorisk stimulering  

 

 

 

 

 

         

Kontaktinfo
 

Skolerute

2019-2020

 
Kalender
 
Ordensregler
 
Microsoft Outlook
 
Itslearning

 

Enovate prøveadmin
 

Migranorsk

plasseringstest

 

Kommuneposten

 

Feide

 

Office-365

 

Eksamen 2018