Besøksadr: Skolegata 6,    Postadresse:  Sivert Nielsens gate 24,  8905 Brønnøysund.   

Telefon: 75012280,    Fax: 75012281,    E-post:  vo@bronnoy.kommune.no

 

   

Startside

 

Om oss

 

Norskkurs

 

Norskprøven

 

Grunnskole for voksne

 

50 t Samf.kunnskap

 

Statsborgerprøven

 

Spesialavdeling

 

Dysleksi

 

Linker til læreverk og oppgaver

 

Flyktningetjenesten

 

Kulturskolen

 

Brønnøy bibliotek

 

Det flerspråklige bibliotek

 

Brønnøy Kino

 

www.banett.no

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGLER OG PLIKTER FOR ELEVER/DELTAKERE

 

Fravær

1. Fremmøte, fravær og permisjon

Eleven skal møte presist og ha med nødvendig utstyr for undervisningen.

Elevens fravær registreres i Visma.

Introelever: Fravær føres i Visma og NIR.

 

Eleven må søke permisjon fra undervisning ved planlagt fravær. Elever i introduksjonsprogrammet må søke permisjon fra Introduksjonsprogrammet.

 

Gyldig fravær er:

·         Egenmelding ved sykdom og pass av barn

·         Legeattest

·         Godkjent permisjon før fravær

 

Ugyldig fravær er:

·         Komme for sent

·         Udokumentert fravær

·         Fravær uten permisjon

 

Reaksjoner på regelbrudd ved ugyldig fravær

·         Fravær meldes til NIR, og trekk i lønn

·         Eleven innkalles til samtale

·         Varsel om tap av skoleplass

·         Tap av skoleplass

 

Regler for fravær, permisjoner og ferie fra introduksjonsprogrammet

Norsk, bokmål

Arabisk

Engelsk

Farsi

Somalisk

Tigrinja

 

Skjema for egenmelding og permisjon

Egenmelding ved sykdom, elever

Søknad om permisjon, elever

 

 

Arbeidsmiljø

 

2. For å fremme et godt arbeids- og læringsmiljø, forventes det at eleven:

 • Viser hensyn og respekt for andre

 • Møter presis til timer og avtaler, bidrar til gode arbeidsforhold i timene og gjør skolearbeidet til avtalt tid

 • Holder god orden, og tar godt vare på alt som tilhører Kompetansesenteret, både ute og inne

Dette blir ikke akseptert:

Banning, utskjelling, diskriminering, trusler og vold jfr. Opplæringloven § 9A, Arbeidsmiljøloven § 4.3 og Straffeloven kapittel 21 og 22 § 222,227,228,229,231,232

 • diskriminerende utsagn og handlinger

 • indirekte trusler eller diskriminering gjennom tredjeperson

 • mobbing

 • seksuell trakassering

 • sjikane på grunn av religion, kjønn eller etnisitet

 • andre nedsettende handlinger

Reaksjoner på regelbrudd:

 • Ulovlige forhold som diskriminering, trusler, vold og tyveri vil bli politianmeldt. Det samme gjelder besittelse av våpen.

 • Bortvisning fra skolen

 

Bortvisning fra senteret for en dag eller mer kan eleven/deltakeren anke til Fylkesmannen i Nordland jfr forvaltningsloven del 1 kapittel 6 § 28, 29 og § 32. Før bortvisning skal eleven/deltakeren, eventuelt hjelpeverge/verge, ha fått mulighet til å forklare seg.

Dette er likevel ikke til hinder for at eleven/deltakeren kan bli bortvist for resten av skoledagen eller lenger dersom forholdene krever det.
I et slikt tilfelle skal eleven/deltakeren, eventuelt hjelpeverge/verge, få skriftlig melding om vedtaket om bortvisning.

 

3. Regler for bruk av IKT (datautstyr) og Internett

 Du kan bare bruke senterets utstyr til læring og informasjonshenting.

 • Vær forsiktig med å legge ut personlige opplysninger.

 • De passordene du får, skal du ikke vise til andre.

 • Du skal ikke skrive slik at du kan skade eller såre andre.  

Det er ikke tillatt å:

 • hente eller laste ned og lagre pornografi, voldelig og/eller rasistisk materiale

 • bruke senterets utstyr til politisk, religiøs eller diskriminerende aktiviteter

 • endre på systemoppsett, installere eller slette programmer

 • spise eller drikke ved datamaskinen

 

Reaksjoner på regelbrudd:

 • Brønnøy kultur og kompetansesenters IKT-administrator kan, på rektors vegne, stenge tilgang for brukere som ikke følger IKT- og Internettreglene.

 

 

ANDRE REGLER

 • Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke.

 • Læremidler på utlån skal leveres tilbake etter endt bruk, og i så god stand som man kan forvente med normal bruk.

 • Bruk av plagg som helt eller delvis dekker elevens/deltakerens ansikt, er ikke tillatt. Forbudet gjelder ikke for hodeplagg der ansiktet er fullt synlig. Forbudet gjelder på skolens område og/eller når skolen har ansvar for elevene.

 • Røyking er bare tillatt ute, på egen plass med askebeger ved anvist sted.

 • Bruk av rusmidler og å møte påvirket på kompetansesenterets områder er forbudt. Unntatt fra dette er utleie til private arrangementer utenom skoletid.

 

Reaksjoner ved brudd på reglementet 

Alle reaksjoner skal være slik at eleven/deltakeren kan forstå hvilke regler som er brutt, og hvorfor skolen må reagere på dette. Eleven/deltakeren skal, hvis mulig, kunne gjøre opp for seg. 

 

 • Pålegg om å rette opp skaden, som er gjort med skolens eiendom eller eiendeler

 • Tap eller skade på utlånte læremidler vil medføre krav om erstatning.( Viser til avtale om læremidler)

 • Pålegg om å være på skolen før og etter skoletid for å ha samtaler med rektor/lærer eller gjøre pålagte oppgaver

 • Muntlig eller skriftlig advarsel fra skole

 • Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen/ arbeidsperioden. Rektor avgjør dette.

 • Bortvisning fra senteret for resten av skoledagen. Rektor avgjør dette.

 • Bortvisning fra senteret for lengre tid enn resten av dagen. Rektor avgjør dette.

 • Ved brudd på norsk lov vil saken meldes til politiet.

 

Disse regler og bestemmelser er laget for at lærings- og arbeidsmiljøet ved Brønnøy kultur og kompetansesenter skal være best mulig for elever og ansatte.

 

Terje Heggheim, Rektor

Brønnøy kultur og kompetansesenter

Brønnøy kommune